Buy State Flags from Allstate FlagsBuy US flags from Five Star Flags
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Sweden - Fact Sheet

Last modified: 2005-11-05 by phil nelson
Keywords: sweden |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors 
Civil/State Flag/Ensign
[Civil/State flag of Sweden]

[Civil/State - land and sea] Proportions: 5:8

War Flag/Ensign
[War Flag of Sweden]

[War flag - land and sea] Proportions: 1:2

Civil Flag Construction Sheet
[Civil flag Construction Sheet]

See also:


Description:

The flag of Sweden is a rectangular Scandinavian cross.1. The cross is yellow against a blue field in the dimensions of 5:8.  The War (military) flag and ensign are a tongued swallowtail version of the state flag with the proportions of 1:2.


Adoption Date and related information

Flag dating from 16th Century,
officially re-adopted 22 June 1906. 2

The exact age of the Swedish Flag is not known, but the oldest recorded pictures of a blue cloth with a yellow cross date from the 16th century. As decreed in a royal warrant of 1569, the yellow cross was al-ways to be borne on Swedish battle standards and banners, as the Swedish Coat of Arms was blue divided quarterly by a cross of gold. The design of the Swedish flag is probably taken from the Danish flag, and its blue and yellow colours possibly come from the Coat of Arms. Not until the 1620s, i.e., during the reign of Gustav II Adolf. do we find any reliable evidence of the blue flag with a yellow cross being carried by Swedish vessels. According to our oldest existing flag warrant, from 1663, a triple-tailed flag was to be used except by merchant ships, whose flag was square-cut.3


State arms

 
Greater Arms

[Greater Arms of Sweden]

Lesser Arms

[Lesser Arms of Sweden]

About the Greater State Arms

The present Greater State Arms have had the same form since 1844, when King Oscar I, who had just succeded his father Carl XIV Johan (the former French Marshal Jean Baptiste Bernadotte, also former Prince of Ponte Corvo), changed it back to the form it had had before the union with Norway (1814-1905). In the first years of union with Norway, the greater Swedish state arms were divided into three fields, the first for Sweden (the three crowns), the second for the Folkunga dynasty (lion on streams) and the third for Norway (lion with axe).

When the arms were changed back, Union Arms were also created. These looked like the Greater State Arms of Sweden but had the arms of Norway in the heraldic left half of the shield and two royal crowns on top of the shield. These arms were only to be used in matters regarding both of the two realms.

The first act of law on the state arms were issued in 1908 (before this, the state arms were changed by royal decrees). The only change made in 1908 was, that from then on the shield is only surrounded by the Order of the Seraphim, the highest ranking royal order of Sweden (while before 1908, the shield could be surrounded by all royal orders).

The Greater State Arms are also personal arms of H.M. King Carl XVI Gustaf.

About the Smaller State Arms

"A with a royal crown crowned shield azure with three open crowns or, placed two above one. The shield may be surrounded by the insignia of the Order of the Seraphim."

The royal crown upon the shield denotes royal worthiness. The royal crown is also a sign for the state, which means that state activity carried on under a certain symbol can have the royal crown in this symbol, as for instance the royal crown can be found in the arms of the Customs Authority. State authorities and civil service departments can also use the smaller state arms with addition of special symbols denoting their activity, as in the arms of the Police, where the three crowns-shield is accompanied by oak leaves and fasceses.4


Flag Laws

In Swedish only at this time

Lag (1982:269) om Sveriges flagga

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter.

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.

Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.

Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna medräknade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5. De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant. Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och korsarmen.

Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av fälten.

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.

Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet.

I övrigt används den tvärskurna flaggan.

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Lag (1994:697).

Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de beteckningar (Natural Colour System,

NCS) som används i Svensk Standard SS 019100

        den blå färgen 4055-R95B
        den gula färgen 0580-Y10R.

Toleranserna i NCS-enheter skall för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än k5 enheter.

Enligt de beteckningar (Commission Internationale de l'Eclairage, CIE) som används i Svensk Standard SS 019101 skall flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer,

        Yden blå färgen 
        x = 0,189 y = 0,192 
        Y = 8,3den 
        gula färgen x = 0,472 y = 0,465 Y = 64,4.

Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.

        Den blå färgen:
        Y = 6,2--10,4.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

        0,200/0,195
        0,200/0,210 
        0,180/0,190 och
        0,180/0,170.
        Den gula färgen:
        Y = 55--75.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

      0,490/0,460
      0,470/0,480
      0,455/0,465 och
      0,475/0,445.

Vid färgbestämningen skall de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 019100 användas.

Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga

1 § Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427).

2 § Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.


Footnotes

1Defined in this document as a Saint George cross shifted towards the hoist. [Editor]
2Nozomi Kariyasu, E-mail regarding adoption dates
3Željko Heimer, E-mail of 10 March 2003 citing information from the Swedish Institute
4Elias Granqvist, E-mail of 8 July 2000


Artistic credits:

Civil/State flag by Edward Mooney, Jr.
War flag by Željko Heimer
State arms unknown
construction sheet: Edward Mooney, Jr.


Flags of the World
November, 2004